CONTRACTBESCHRIJVING

Dit overzicht met contracten is gesorteerd op meest bekeken contract.

Dit model-proces-verbaal van oplevering kan worden gebruikt bij de aanvang van een huurovereenkomst zowel met betrekking tot woonruimte als met betrekking tot 290-bedrijfsruimte of overige ruimte.

€ 150,00  excl. BTW

Dit modelcontract betreft een bruikleenovereenkomst als bedoeld in artikel 7A:1777 e.v. BW. Een bruikleenovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij aan de andere partij een zaak in gebruik geeft, onder de voorwaarde dat degene die de zaak ontvangt, deze na daarvan gebruik te hebben gemaakt, of na een bepaalde tijd, terug zal geven.

€ 150,00  excl. BTW

Dit modelcontract is geschikt voor hospitaverhuur. Met hospitaverhuur, geregeld in artikel 7:232 lid 3 BW, wordt bedoeld verhuur van een onzelfstandige woning, die deel uitmaakt van een woning waarin de verhuurder zelf zijn hoofdverblijf heeft.

€ 150,00  excl. BTW

Door middel van een concerngarantie stelt een aan de huurder gerelateerde rechtspersoon (meestal de moedermaatschappij) zich garant voor bepaalde (of alle) met de huurovereenkomst samenhangende (financiële) verplichtingen.

€ 150,00  excl. BTW

Deze model- huurbeëindigingsovereenkomst behelst de afspraken die doorgaans bij tussentijdse beëindiging van een huurovereenkomst worden gemaakt.

€ 150,00  excl. BTW

In dit modelcontract is gekozen voor de huur van onbebouwde grond met een bouwplicht (daardoor verandert het toepasselijke huurregime in beginsel niet, zie de toelichting bij artikel 1.2 in het modelcontract). Het model is evenwel – met enige aanpassing – ook goed bruikbaar voor de huur van onbebouwde grond zonder bouwplicht. 

€ 150,00  excl. BTW

Deze modelovereenkomst is bedoeld voor onderverhuur van 230a-ruimte. Dat betekent onder meer dat de verhuurder geen eigenaar van het gehuurde is, zoals bij een huurovereenkomst doorgaans het geval is en dat rekening moet worden gehouden met het in de hoofdhuurovereenkomst bepaalde.

€ 150,00  excl. BTW

Dit model voor de indeplaatsstellingsovereenkomst is ontworpen voor het vastleggen van de overdracht van de rechten en verplichtingen van een huurder aan een opvolgend huurder in het kader van bedrijfsovername (vergelijk artikel 6:159 e.v. BW).

€ 150,00  excl. BTW

Dit modelcontract is bedoeld voor de huur en verhuur van parkeerruimte. Uitgangspunt van dit model is dat meerdere parkeerplaatsen op een parkeerterrein of in een parkeergarage worden verhuurd, aan een bedrijf ten behoeve van haar personeel.

€ 150,00  excl. BTW

Deze model-huurovereenkomst naar aard van korte duur is primair bedoeld voor de tijdelijke verhuur van zelfstandige of onzelfstandige woonruimte. 

€ 150,00  excl. BTW

Deze model-huurovereenkomst - gebaseerd op het ROZ-model - is geschikt voor verschillende situaties met betrekking tot de huur van zelfstandige of onzelfstandige woonruimte. De mogelijke situaties worden uitgebreid beschreven onder extra informatie.

Er is nu ook een model-huurovereenkomst die niet is gebaseerd op het ROZ-model en nu beschikbaar is op Vastgoedcontracten.nl.

€ 150,00  excl. BTW

Dit modelcontract ziet op de verhuur van 290-ruimte en woonruimte samen in één contract wanneer de bedoeling is dat de huurder van de 290-bedrijfsruimte ook de bijbehorende woning bewoont. Denk bijvoorbeeld aan een woning bij een café/restaurant of een woning bij een dierenwinkel. 

Onder 290-bedrijfsruimte wordt verstaan:

€ 150,00  excl. BTW

Deze model-huurovereenkomst is bruikbaar in geval van de huur en verhuur van 290-bedrijfsruimte. Onder 290-bedrijfsruimte wordt verstaan:

€ 150,00  excl. BTW

Deze model-overnameovereenkomst bevat afspraken die gemaakt worden tussen de verhuurder, de vertrekkend huurder en de nieuwe huurder met betrekking tot zaken die door de vertrekkend huurder in, op, of aan het gehuurde zijn aangebracht of door de vertrekkend huurder zijn overgenomen van de voorgaande huurder.

€ 150,00  excl. BTW

Dit modelcontract is bruikbaar in geval van de verhuur van 230a-bedrijfsruimte. Hiervan is sprake indien de huur betrekking heeft op een gebouwde onroerende zaak (of een gedeelte daarvan) niet zijnde woonruimte of 290-bedrijfsruimte (bijvoorbeeld winkels, restaurants en tankstations). Te denken valt bijvoorbeeld aan kantoorruimte, opslagruimte of een groothandelsbedrijf.

€ 150,00  excl. BTW

Deze model-huurovereenkomst kan worden gebruikt wanneer 290-bedrijfsruimte en 230a-ruimte samen in één contract worden verhuurd. Te denken valt aan een fitnessclub met een bar, tennisbanen met horeca en een sportwinkel etc.

Onder 290-bedrijfsruimte wordt verstaan:

€ 150,00  excl. BTW

Dit modelcontract ziet op verhuur van 230a-ruimte en woonruimte samen in één contract wanneer de bedoeling is dat de huurder van de 230a-ruimte ook de bijbehorende woning bewoont. Denk bijvoorbeeld aan de verhuur van een woning bij een praktijkruimte. 

€ 150,00  excl. BTW

Deze model-huurovereenkomst kan worden gebruikt in geval van huur en verhuur van woonruimte op basis van de Leegstandwet.

€ 150,00  excl. BTW

Deze voorbeeldbrief kan gebruikt worden voor het inroepen van een (abstracte) bankgarantie door de verhuurder van 290- of 230a bedrijfsruimte.

€ 49,00  excl. BTW

Dit model bevat een brief voor de huuropzegging van zogenoemde 230a-bedrijfsruimte door de verhuurder en waarbij tevens de ontruiming van het gehuurde wordt aangezegd.

€ 49,00  excl. BTW

Dit model bevat een brief waarmee de huur van zogenoemde 290-bedrijfsruimte door de verhuurder kan worden opgezegd op de grond dat hij de verhuurde bedrijfsruimte wil renoveren.

€ 49,00  excl. BTW

Dit model-eindinspectierapport kan worden gebruikt bij de eindinspectie van zowel verhuurde woonruimte als verhuurde 290-bedrijfsruimte of overige ruimte. Wel moet bij de verschillende ruimten soms rekening worden gehouden met verschillende (semi-)dwingendrechtelijke wetsbepalingen.

€ 150,00  excl. BTW

De verhuurder bedingt doorgaans dat de huurder, ter waarborging van de nakoming van diens verplichtingen voortvloeiend uit de huurovereenkomst, een bankgarantie afgeeft. Door middel van een bankgarantie stelt een bank zich garant voor met de huurovereenkomst samenhangende (financiële) verplichtingen.

€ 150,00  excl. BTW

Deze model-huurovereenkomst is bedoeld voor de verhuur van ruimte op een muur of een zuil ten behoeve van reclame in de ruimste zin van het woord en gaat uit van professionele partijen (geen natuurlijke personen). Deze modelovereenkomst gaat ervan uit dat het regime voor 230a-bedrijfsruimte van toepassing is op de huur.

€ 150,00  excl. BTW

Deze model-huurovereenkomst is bedoeld voor de verhuur van dakruimte ten behoeve van zend- en ontvangstapparatuur voor draadloze netwerken en gaat uit van professionele partijen (geen natuurlijke personen). In het modelcontract wordt steeds gesproken over netwerken voor mobiele communicatie, maar het kan ook dienst doen als modelcontract voor overige netwerken, zoals omroepnetwerken.

€ 150,00  excl. BTW

Dit modelrapport kan worden gebruikt zowel bij de voorinspectie van verhuurde woonruimte als bij de voorinspectie van verhuurde 290-bedrijfsruimte of overige ruimte. Wel moet bij de verschillende ruimten soms rekening worden gehouden met verschillende (semi-) dwingendrechtelijke wetsbepalingen.

€ 150,00  excl. BTW

Dit modelcontract is bruikbaar in geval van verhuur van nog te realiseren 230a-ruimte. Hiervan is sprake indien de huur betrekking heeft op een (nog te realiseren) onroerende zaak (of een gedeelte daarvan) niet zijnde woonruimte of 290-bedrijfsruimte (bijvoorbeeld winkels, restaurants en tankstations). Te denken valt bijvoorbeeld aan kantoorruimte, opslagruimte of een groothandelsbedrijf.

€ 150,00  excl. BTW

Deze modelbrief kan worden gebruikt door verhuurders van bedrijfsruimte in het geval de huurder een huurachterstand heeft laten ontstaan.

€ 49,00  excl. BTW

Dit model bevat een brief waarmee één van de partijen – huurder of verhuurder – van 290-bedrijfsruimte de huurprijs van het huurobject wenst te herzien. De brief heeft betrekking op huurprijsaanpassing van 290-bedrijfsruimte.

€ 49,00  excl. BTW

Dit model is ontworpen voor het vastleggen van de overdracht van de rechten en verplichtingen van de ene huurder aan de andere huurder en vice versa in het kader van een woningruil.

€ 150,00  excl. BTW