CONTRACTBESCHRIJVING

Dit overzicht met contracten is gesorteerd op meest bekeken contract.

Een turnkey-koopovereenkomst, vaak afgekort als TKO, kan als uitgangspunt worden gebruikt bij de bouw van een volledig gebruiksgereed gebouw.

€ 150,00  excl. BTW

Bij deze model-exploitatieovereenkomst wordt onderscheid gemaakt tussen de overeenkomst die de gemeente sluit met een of meerdere particuliere grondeigenaren voordat er een exploitatieplan is en de overeenkomst die gesloten wordt nadat de gemeente het exploitatieplan heeft vastgesteld. In het eerste geval wordt gesproken over de anterieure exploitatieovereenkomst en in het tweede geval over een posterieure exploitatieovereenkomst.

€ 150,00  excl. BTW

Deze model-samenwerkingsovereenkomst kan gebruikt worden wanneer de samenwerkende partijen binnen een project een rechtspersoon oprichten of een personenvennootschap aangaan.

€ 150,00  excl. BTW

Deze model-intentieovereenkomst kan gebruikt worden bij een samenwerking tussen een projectontwikkelaar en de overheid om een haalbaar project te kunnen realiseren. Vaak is de gemeente grondeigenaar, of loopt de grondrouting via de gemeente uit fiscale motieven. Ook omgekeerd geldt dat een gemeente een projectontwikkelaar nodig heeft om bepaalde doelen te verwezenlijken.

€ 150,00  excl. BTW

Een posterieure exploitatieovereenkomst is de overeenkomst die de gemeente sluit met een of meerdere particuliere grondeigenaren nadat de gemeente een exploitatieplan heeft vastgesteld. 

€ 150,00  excl. BTW

Dit modelcontract kan gebruikt worden wanneer twee partijen wensen samen te werken bij de ontwikkeling van een project.

€ 150,00  excl. BTW

Deze model-overeenkomst kan gebruikt worden wanneer samenwerkende partijen bij het realiseren van een bouwproject een commanditaire vennootschap aangaan, met als doel de financiële risico's te spreiden.

€ 150,00  excl. BTW

Deze model-concessieovereenkomst is een van de vormen van overeenkomsten tussen een gemeente en een projectontwikkelaar die gericht zijn op het ontwikkelen van een project.

€ 150,00  excl. BTW

Deze model-samenwerkingsovereenkomst is een van de vormen van samenwerking tussen een overheidsinstantie en een projectontwikkelaar, gericht op het ontwikkelen van een project. 

€ 150,00  excl. BTW

Deze brief ziet op de reactie die u mogelijk kunt geven als u een klacht heeft ontvangen van een wederpartij wegens beweerde fouten in de door u geleverde prestatie en deze klacht mogelijk niet tijdig is ontvangen.

€ 49,00  excl. BTW

Dit modelcontract is een variant van de planschadevergoedingsovereenkomst waarin de vergoeding direct wordt afgekocht. Hierbij wordt eenmalig een vast bedrag aan de gemeente betaald, als tegemoetkoming voor de gemeente ter zake van de planschadevergoedingen.

€ 150,00  excl. BTW

Deze model-vennootschapsovereenkomst kan gebruikt worden wanneer de samenwerkende partijen bij het realiseren van relatief eenvoudige bouwprojecten een personenvennootschap oprichten, met als doel de financiële risico's te spreiden.

€ 150,00  excl. BTW

Het gaat in deze modelbrief om de zogenoemde klachtplicht. Wie een vordering heeft op een ander (de schuldeiser) wegens – kort gezegd – wanprestatie van die ander, die moet tijdig klagen, protesteren. Protesteert men niet tijdig, dan verliest men zijn recht om ooit nog een beroep op die wanprestatie te doen.

€ 49,00  excl. BTW

Deze overeenkomst van geldlening behoort bij de CV-BV-constructie zoals vervat in het model Samenwerkingsovereenkomst CV-BV.

€ 150,00  excl. BTW

Dit modelcontract is een variant van de planschadevergoedingsovereenkomst waarin wordt vastgelegd dat de toegekende planschadevergoedingen integraal aan de gemeente worden vergoed.

€ 150,00  excl. BTW

Dit modelcontract kan gebruikt worden wanneer de samenwerkende partijen bij het realiseren van een bouwproject een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid oprichten.

€ 150,00  excl. BTW