Advocaat/partner
Gustav Mahlerplein 2
1082 MA Amsterdam
Nederland
Gsm-nummer: +31 20 795 31 53

Beschikbare
Bestandsformaten

Beschikbare
Bestandsformaten

Contractbeschrijving

€ 150,00  excl. BTW

Dit model voor de indeplaatsstellingsovereenkomst is ontworpen voor het vastleggen van de overdracht van de rechten en verplichtingen van een huurder aan een opvolgend huurder in het kader van bedrijfsovername (vergelijk artikel 6:159 e.v. BW).

Uiteraard kan ook alleen de huurovereenkomst worden overgedragen aan de opvolgend huurder, zonder overdracht van het bedrijf van de huurder. In dat geval is dit model eveneens bruikbaar, zij het dat de tekst dan op bepaalde punten moet worden aangepast. Indeplaatsstelling is bij verhuur van 290-bedrijfsruimte onder bepaalde, in de wet opgesomde, voorwaarden (zie toelichting onder 3 in het modelcontract) in rechte afdwingbaar. Uitgangspunt van deze modelovereenkomst is echter dat de verhuurder instemt met de indeplaatsstelling van de huurder door de opvolgend huurder, waarbij de inhoud van de huurovereenkomst ongewijzigd in stand blijft (behoudens eventuele expliciet op te nemen wijzigingen).

In deze modelovereenkomst zijn geen afspraken vastgelegd ten aanzien van de oplevering van het gehuurde door de huurder aan de opvolgend huurder. In beginsel is de oplevering van het gehuurde een zaak tussen de huurder en de opvolgend huurder (die bij het einde van de huurovereenkomst zal moeten opleveren conform het in de huurovereenkomst bepaalde). Afspraken hierover zullen doorgaans worden gemaakt in een door de huurder en de opvolgend huurder te sluiten overnameovereenkomst. Het is echter, indien partijen dit wensen, uiteraard ook mogelijk om in de indeplaatsstellingsovereenkomst zélf afspraken te maken over de oplevering van het gehuurde door de huurder aan de opvolgend huurder.Uit het arrest van de Hoge Raad van 4 december 1992 (NJ 1993/168) volgt dat als een huurder veranderingen overneemt of accepteert van voorgaand huurder, daaruit nog geen verwijderingsplicht ten aanzien van die veranderingen volgt bij het einde van de huurovereenkomst. Die verwijderingsplcht moet expliciet worden overeengekomen tussen verhuurder en de nieuwe huurder. In de praktijk is deze bepaling vaak opgenomen in de huurovereenkomst. Dit kan betekenen dat de opvolgend huurder bepaalde wijzigingen ongedaan moet maken waarvan hij niet wist dat de huurder deze had aangebracht. Om geschillen aan het einde van de (voortgezette) huurovereenkomst te voorkomen, kan daarom worden overwogen om een tussentijdse inspectie (in aanwezigheid van de drie betrokken partijen) te houden, waarbij de verhuurder kenbaar maakt welke werkzaamheden opvolgend huurder in ieder geval, naar de toestand op dat moment, dient uit te voeren om het gehuurde aan het einde van de huurovereenkomst in juiste staat te kunnen opleveren. Huurder en opvolgend huurder kunnen op hun beurt afspraken maken over bijvoorbeeld de (eventuele) invloed hiervan op de overnameprijs.

Zoals hierboven reeds is aangestipt, zal – ervan uitgaande dat inderdaad tevens sprake is van een bedrijfsoverdracht – afgezien van een indeplaatsstellingsovereenkomst tussen de huurder en de opvolgend huurder in beginsel ook een overnameovereenkomst worden gesloten, waarin zij afspraken maken over de overdracht van het bedrijf van de huurder. In een dergelijke overeenkomst zal doorgaans met name worden voorzien in de overdracht van de activa en passiva en eventueel ook in de overdracht van goodwill (dat dit laatste gebeurt, is van belang indien de verhuurder niet vrijwillig met indeplaatsstelling instemt en de huurder in rechte vervangende machtiging vordert). Tevens kan het, indien nog onzeker is of de verhuurder vrijwillig medewerking aan de indeplaatsstelling zal verlenen, raadzaam zijn om in de overnameovereenkomst een opschortende c.q. ontbindende voorwaarde op te nemen ter zake van de realisering van de indeplaatsstelling.

Advocaat/partner
Gustav Mahlerplein 2
1082 MA Amsterdam
Nederland
Gsm-nummer: +31 20 795 31 53

Contactformulier

Wilt u een vraag stellen aan de redacteur? Neem dan contact op via het onderstaande contactformulier.