Advocaat/partner
Gustav Mahlerplein 2
1082 MA Amsterdam
Nederland
Gsm-nummer: +31 20 795 31 53

Beschikbare
Bestandsformaten

Beschikbare
Bestandsformaten

Contractbeschrijving

€ 150,00  excl. BTW

Dit modelcontract is bedoeld voor de huur en verhuur van parkeerruimte. Uitgangspunt van dit model is dat meerdere parkeerplaatsen op een parkeerterrein of in een parkeergarage worden verhuurd, aan een bedrijf ten behoeve van haar personeel.

Het is ook mogelijk dat slechts één parkeerplaats wordt verhuurd, bijvoorbeeld aan iemand die niet vlakbij zijn woning (denk bijvoorbeeld aan appartementsgebouwen in centra van steden) of werk vrij kan parkeren en daarom een parkeerruimte wenst te huren. Indien slechts één parkeerplaats wordt gehuurd, is dit model ook bruikbaar, doch kan de overeenkomst worden ingekort, zodat deze wat eenvoudiger van opzet wordt. Zo is er dan geen regeling nodig over de afgifte van toegangspassen.  Denkbaar is daarnaast bijvoorbeeld dat in dat geval de huurder geen bankgarantie hoeft te stellen (maar een waarborgsom moet betalen of geen zekerheid behoeft te stellen) en dat de huurder geen behoefte heeft aan een huuroptie. Dit laatste kan overigens weer anders zijn indien de huurder over twee auto’s beschikt maar vooralsnog slechts één parkeerplaats dichtbij zijn woning kan huren. Gewezen zij ook op de modelhuurovereenkomst ‘Autobox/Parkeerplaats’ (vastgesteld door de ROZ op 17 september 2012, te vinden op www.roz.nl). Deze ziet primair op de verhuur van een zelfstandige autobox (garage), maar is na enige aanpassing ook bruikbaar voor de verhuur van een losse parkeerplaats.

Verder is mogelijk dat een geheel parkeerterrein (of gehele parkeergarage) wordt gehuurd, bijvoorbeeld door een supermarktonderneming ten behoeve van haar klanten (en werknemers). Indien een (heel) parkeerterrein wordt gehuurd bij (bijvoorbeeld) supermarktruimte, is het vaak niet nodig om een afzonderlijke huurovereenkomst te sluiten. Als de eigenaar van de supermarktruimte tevens eigenaar is van het nabijgelegen parkeerterrein, dan kan (en wordt doorgaans) in één huurovereenkomst zowel de supermarktruimte als het parkeerterrein gehuurd (verwezen zij naar het model voor de huurovereenkomst 'Winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW, vastgesteld door de ROZ op 17 september 2012, te vinden op www.roz.nl waarbij in artikel 1 dan dient te worden aangegeven dat naast de bedrijfsruimte ook een parkeerterrein wordt gehuurd). De verhuur van het parkeerterrein valt in dat geval onder het regime van de artikelen 7:290 BW e.v. Vergelijk in dit verband artikel 7:290 lid 3 BW dat bepaalt dat tot de bedrijfsruimte ook worden gerekend: ‘de onroerende aanhorigheden, de bij het een en ander behorende grond en de, mede gelet op de bestemming van die bedrijfsruimte, afhankelijke woning.’ Is het parkeerterrein echter eigendom van een ánder dan de verhuurder van – in het voorbeeld – de supermarktruimte, dan zal met die verhuurder een afzonderlijke overeenkomst moeten worden gesloten. Hetzelfde geldt uiteraard indien de verhuur een losstaand parkeerterrein betreft. Overigens valt niet geheel uit te sluiten dat als het parkeerterrein bestemd is om te worden gebruikt samen met bijvoorbeeld een 290-bedrijfsruimte die van een ándere verhuurder wordt gehuurd, dat parkeerterrein niettemin zal worden beschouwd als onderdeel van die 290-bedrijfsruimte en de huurovereenkomst tussen partijen met betrekking tot het parkeerterrein zal worden beheerst door het regime voor 290-bedrijfsruimte. (zie Ktr. Den Haag 13 juli 2005, WR 2006, 21).

Voor de verhuur van een heel parkeerterrein is de aanvulling voor Huurovereenkomst onbebouwde grond beter bruikbaar dan de onderhavige aanvulling, dat is toegespitst op de verhuur van een bepaald aantal parkeerplaatsen op een parkeerterrein of in een parkeergarage. Belangrijkste verschil is dat bij de verhuur van een heel parkeerterrein doorgaans geen exploiterende/beherende rol voor de verhuurder is weggelegd maar ‘slechts’ sprake is van de terbeschikkingstelling van grond.

Updates

Huurovereenkomst parkeerruimte
Geactualiseerd op: 1 juli 2018

Extra informatie

Om dit product te gebruiken dient als basis te worden gedownload Model Huurovereenkomst Kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) te Den Haag op 30 januari 2015 vastgesteld  met bijbehorende ‘Algemene Bepalingen Kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW’’(www.roz.nl).

Advocaat/partner
Gustav Mahlerplein 2
1082 MA Amsterdam
Nederland
Gsm-nummer: +31 20 795 31 53

Contactformulier

Wilt u een vraag stellen aan de redacteur? Neem dan contact op via het onderstaande contactformulier.