Advocaat
De Boelelaan 7
1083 HJ Amsterdam
Nederland
Gsm-nummer: +31 85 782 28 20

Beschikbare
Bestandsformaten

Beschikbare
Bestandsformaten

Contractbeschrijving

€ 150,00  excl. BTW

Deze model-huurovereenkomst kan worden gebruikt in geval van huur en verhuur van woonruimte op basis van de Leegstandwet.

De regeling van art. 1 en 15-16 Leegstandwet (LW) biedt een grondslag voor tijdelijke verhuur op voet van een vergunning van B&W. Per 1 juli 2013 is de Leegstandwet ingrijpend gewijzigd met als doel om de stagnatie op de woningmarkt aan te pakken (w.o. 33 436). De LW geldt voor (a) woonruimte in een gebouw; (b) woonruimte in te koop staande koopwoningen; en (c) woonruimte in huurwoningen die in afwachting zijn van sloop of renovatie. De Wet Doorstroming Huurmarkt 2015 heeft hieraan per 1 juli 2016 toegevoegd (d) woonruimte in een voor de verkoop bestemde huurwoning. De vergunning en daarmee de huur geldt voor respectievelijk (a) maximaal tien jaar; (b) vijf jaar; (c) maximaal zeven jaar; en (d) maximaal vijf jaar. De maximale huurprijs wordt in de vergunning vermeld. In geval (b) geldt niet het woningwaarderingsstelsel. De huurovereenkomst moet schriftelijk worden aangegaan, met vermelding van de tijd waarvoor de vergunning is verleend en de maximale huurprijs. Art. 16 LW bevat minimumtermijnen voor de duur van de huurovereenkomst en voor de opzegging ervan door de verhuurder of door de huurder.

Om misbruik tegen te gaan kan een particulier niet meer dan twee objecten tegelijk verhuren onder het regime van de LW. Leegstaande kantoren of andere niet-woongebouwen mogen voor maximaal tien jaar op voet van de LW worden verhuurd. Al met al biedt tijdelijke verhuur op voet van art. 1 en 15-16 LW aanmerkelijk meer contractvrijheid dan volgt uit het reguliere woonruimterecht van titel 7.4 BW. Voor een modelaanvraagformulier voor de vergunning zie www.rijksoverheid.nl.

Verhuur op basis van de Leegstandwet heeft – onder meer – tot gevolg dat de verhuurder bij opzegging aan minder regels gebonden is en dat kan worden afgeweken van de gebrekenregeling van de artikelen 7:204, 7:206, 7:207 en 7:208 BW. Daarnaast kan de huurder bijvoorbeeld geen woningruil afdwingen via de kantonrechter en geldt de bijzondere vorm van huurbescherming voor de onderhuurder van zelfstandige woonruimte niet. Overigens staat de ratio van de Leegstandwet niet in de weg aan gebruik van tijdelijke huurovereenkomsten, maar is daaraan complementair (Ktr. Utrecht, 19 november 2008, WR 2009, 30).

Dit contract is zonder toelichting en alternatieve en vervangende bepalingen, te downloaden via de site van de ROZ (www.ROZ.nl).

Extra informatie

Voor het opstellen van dit model is gebruik gemaakt van de model-huurovereenkomst voor woonruimte van de Raad voor Onroerende Zaken (hierna te noemen: ‘ROZ’), vastgesteld op 20 maart 2017. Hier en daar zijn in dat model wijzigingen aangebracht. Bij dit model behoren de algemene bepalingen van de ROZ, evenzeer vastgesteld op 20 maart 2017 en op 12 april 2017 gedeponeerd bij griffie van de rechtbank te Den Haag. De algemene bepalingen zijn een apart model. In de algemene bepalingen wordt regelmatig verwezen naar artikelen in de model huurovereenkomst. Als partijen evenwel een of meer van de artikelen van deze model-huurovereenkomst voor woonruimte schrappen, of er een of meer artikelen aan toevoegen, dan dient te worden gecontroleerd of de verwijzingen in de toepasselijke algemene bepalingen naar de tekst van de overeenkomst nog juist zijn. Bij vetgedrukte tekstpassages moeten keuzes worden gemaakt door hetgeen dat niet van toepassing door te halen.

Advocaat
De Boelelaan 7
1083 HJ Amsterdam
Nederland
Gsm-nummer: +31 85 782 28 20

Contactformulier

Wilt u een vraag stellen aan de redacteur? Neem dan contact op via het onderstaande contactformulier.