Advocaat/partner
Gustav Mahlerplein 2
1082 MA Amsterdam
Nederland
Gsm-nummer: +31 20 795 31 53

Beschikbare
Bestandsformaten

Beschikbare
Bestandsformaten

Contractbeschrijving

€ 150,00  excl. BTW

Dit modelcontract is bruikbaar in geval van verhuur van nog te realiseren 230a-ruimte. Hiervan is sprake indien de huur betrekking heeft op een (nog te realiseren) onroerende zaak (of een gedeelte daarvan) niet zijnde woonruimte of 290-bedrijfsruimte (bijvoorbeeld winkels, restaurants en tankstations). Te denken valt bijvoorbeeld aan kantoorruimte, opslagruimte of een groothandelsbedrijf.

Dit modelcontract is gebaseerd op het modelcontract voor 230a-bedrijfsruimte dat op haar beurt is gebaseerd op het model ‘Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW’, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (hierna te noemen: ‘ROZ’) op 30 januari 2015.

Op de verhuur van 230a-ruimte is, naast de algemene huurbepalingen (artikelen 7:201BW tot en met 7:230 BW en 7:231 BW), artikel 7:230a BW van toepassing. Artikel 7:230a BW voorziet niet in huur(prijs)bescherming van de huurder van 230a-ruimte, doch op grond hiervan geniet de huurder wel ontruimingsbescherming. Zie daarover de toelichting onder 14 in dit modelcontract.

Indien nog te realiseren 290-ruimte wordt verhuurd, dient het model voor 290-ruimte als basis te worden genomen en op soortgelijke wijze te worden aangepast als hier met het 230a-model is gedaan. Zeker bij grotere kantoorpanden – maar ook bij opslag- en distributieruimten, die wegens de goederen die daarin zullen worden opgeslagen aan specifieke eisen moeten voldoen – komt het regelmatig voor dat een huurder een specifiek voor hem te realiseren ruimte wil gaan huren.

In dit modelcontract wordt uitgegaan van de situatie dat de verhuurder in opdracht van en in samenspraak met de huurder de 230a-ruimte gaat ontwikkelen (bijvoorbeeld op basis van een turnkey-overeenkomst). Het is daarbij ook mogelijk dat niet de verhuurder zélf maar een derde partij de 230a-ruimte (in opdracht van de verhuurder) voor de huurder gaat ontwikkelen. Daarnaast is het mogelijk dat de huurder de ruimte zelf wil (laten) ontwikkelen op grond die in eigendom is bij de verhuurder. In dat geval kan worden gekozen voor de verhuur van onbebouwde grond door de verhuurder aan de huurder. Eventueel kan daarbij een bouwplicht in de huurovereenkomst worden opgenomen en verder bijvoorbeeld worden geregeld dat de huurder een opstalrecht op de te realiseren ruimte zal krijgen of dat de verhuurder (een deel van) de ontwikkelingskosten voor zijn rekening neemt of aan de huurder hiervoor bij het einde van de huur een bepaalde vergoeding betaalt. Het modelcontract voor de verhuur van onbebouwde grond kan dan als uitgangspunt worden genomen. De huurder van onbebouwde grond geniet, anders dan de huurder van 230a-ruimte, géén ontruimingsbescherming. 

Het contract waarop dit model is gebaseerd is zonder toelichting en alternatieve en vervangende bepalingen, te downloaden via de site van de ROZ (www.ROZ.nl).

Advocaat/partner
Gustav Mahlerplein 2
1082 MA Amsterdam
Nederland
Gsm-nummer: +31 20 795 31 53

Contactformulier

Wilt u een vraag stellen aan de redacteur? Neem dan contact op via het onderstaande contactformulier.