Recent bijgewerkt 11 november 2019
Actueel: 31 januari 2018
5

In dit model wordt een voorbeeld gegeven van een brief die een aannemer kan sturen aan de directie van het werk om te waarschuwen voor een klaarblijkelijke tegenstrijdigheid tussen onderdelen van het bestek die de aannemer heeft geconstateerd.

Recent bijgewerkt 11 november 2019
Actueel: 31 januari 2018
5

In dit model wordt een voorbeeld gegeven van een brief die een aannemer kan sturen aan de directie van het werk om te waarschuwen indien de aannemer een fout constateert.

Recent bijgewerkt 11 november 2019
Actueel: 31 januari 2018
5

In dit model wordt een voorbeeld gegeven van een brief die een aannemer kan sturen aan de directie van het werk om te waarschuwen dat in de in de beschrijving van het werk vermelde afmetingen niet overeenkomen met die, voorkomend op de tekening of de in het bestek aangegeven afmetingen niet overeenkomen met die, voorkomende in de werkelijkheid.

Recent bijgewerkt 11 november 2019
Actueel: 31 januari 2018
5

Deze modelbrief, behorende bij de model aannemingsovereenkomst op basis van artikel 7:750 e.v. BW, kan worden gebruikt indien de aannemer niet op de overeengekomen opleverdatum heeft opgeleverd. De opdrachtgever kan dan aanspraak gaan maken op contractuele boetes. In dit model en de toelichting daarop wordt aandacht besteed aan de vraag of er een ingebrekestelling moet worden gestuurd, verrekening en de rechterlijke bevoegdheid tot matiging.

Recent bijgewerkt 11 november 2019
Actueel: 31 januari 2018
5

Dit betreft een modelbrief behorende bij de model koopovereenkomst woonruimte (niet-NVM). Met deze brief wordt de wanpresterende partij conform hetgeen bepaald is in artikel 15.1 van de koopovereenkomst in gebreke gesteld en een termijn van 8 dagen gegeven om alsnog na te komen, bij gebreke waarvan buitengerechtelijk kan worden ontbonden dan wel nakoming kan worden gevorderd. Met deze modelbrief kan zowel door de verkoper als door de koper aanspraak gemaakt worden op nakoming en boete. 

Recent bijgewerkt 11 november 2019
Actueel: 31 januari 2018
5

Dit betreft een modelbrief behorende bij de model koopovereenkomst niet-NVM woonruimte waarin aanspraak wordt gemaakt op de voor ontbinding overeengekomen boete. Dit onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen. Afhankelijk van de keuze die in dit model wordt gemaakt is het model te gebruiken door zowel de koper als de verkoper.

Bekijk hier de bij deze brief behorende koopovereenkomst woonruimte (niet-NVM).

Recent bijgewerkt 11 november 2019
Actueel: 31 januari 2018
5

Het gaat in deze modelbrief om de zogenoemde klachtplicht. Wie een vordering heeft op een ander (de schuldeiser) wegens – kort gezegd – wanprestatie van die ander, die moet tijdig klagen, protesteren. Protesteert men niet tijdig, dan verliest men zijn recht om ooit nog een beroep op die wanprestatie te doen.

Recent bijgewerkt 11 november 2019
Actueel: 31 januari 2018
5

Deze brief ziet op de reactie die u mogelijk kunt geven als u een klacht heeft ontvangen van een wederpartij wegens beweerde fouten in de door u geleverde prestatie en deze klacht mogelijk niet tijdig is ontvangen.

Recent bijgewerkt 11 november 2019
Actueel: 31 december 2017
5

In dit modelcontract wordt verstaan onder time-sharing een overeenkomst waarbij een consument het recht heeft om voor meer dan één verblijfsperiode gebruik te maken van één of meer overnachtingsaccommodaties.

Recent bijgewerkt 11 november 2019
Actueel: 31 december 2017
5

Een bouwteam is een samenwerkingsverband van een aantal bij de bouw betrokken partijen dat wordt aangegaan om het ontwerp van een nog uit te voeren bouwwerk tot stand te brengen.

Recent bijgewerkt 11 november 2019
Actueel: 31 december 2017
5

Deze modelovereenkomst kan gebruikt worden bij het maken van afspraken tussen de opdrachtgever en adviseurs (bijvoorbeeld architecten en ingenieurs) voor het verrichten van advieswerkzaamheden bij een bouwproject.

Recent bijgewerkt 11 november 2019
Actueel: 01 oktober 2018
5

De naam zegt het eigenlijk al: een sloopovereenkomst is de overeenkomst die partijen sluiten wanneer er iets gesloopt dient te worden. Onder ‘slopen’ dient volgens artikel 1 lid 1 sub b van de Woningwet te worden verstaan: ‘het afbreken van een bouwwerk of een gedeelte daarvan’.

Recent bijgewerkt 11 november 2019
Actueel: 31 december 2017
5

Deze model-aannemingsovereenkomst op basis van artikel 7:750 e.v. BW wordt door aannemer en opdrachtgever als uitgangspunt gebruikt tijdens de bouw van kleinere werken.

Recent bijgewerkt 11 november 2019
Actueel: 01 oktober 2018
5

Deze modelovereenkomst is bedoeld voor de uitvoering van eenvoudige werken, zoals een aanbouw aan een woning, de plaatsing van een dakkapel of de constructie van een garage, waarbij de werkzaamheden worden uitgevoerd in regie.

Recent bijgewerkt 11 november 2019
Actueel: 31 december 2017
5

In deze aannemingsovereenkomst is de UAV 2012 van toepassing, dit modelcontract bevat de afspraken van aannemer en opdrachtgever tijdens de bouw.

Recent bijgewerkt 11 november 2019
Actueel: 31 december 2017
5

Een coördinatieovereenkomst is een meerpartijen overeenkomst die de samenwerking regelt tussen de bij de realisatie van een werk betrokken partijen. In de coördinatieovereenkomst verplichten de bij het werk betrokken opdrachtnemers zich niet alleen jegens de opdrachtgever maar ook jegens elkaar om zich in te spannen het (gehele) werk binnen de overeengekomen termijn te realiseren.

Recent bijgewerkt 11 november 2019
Actueel: 01 oktober 2018
5

Alliancing’ is een manier van samenwerken van partijen die bij het bouwproces zijn betrokken, waarvan de afspraken worden vastgelegd in een alliantieovereenkomst. 

Recent bijgewerkt 11 november 2019
Actueel: 01 oktober 2018
5

Dit model-proces-verbaal van oplevering kan worden gebruikt door de aannemer en de opdrachtgever bij de oplevering van een bouwproject.

Recent bijgewerkt 11 november 2019
Actueel: 01 oktober 2018
5

Dit modelcontract is bedoeld voor de verdeling van de aansprakelijkheid in geval van schade bij bouwwerkzaamheden.

Recent bijgewerkt 11 november 2019
Actueel: 31 december 2017
5

Om de belangen van zowel de aanbesteder als de potentiële aannemer in de onderhandelingsfase zo veel mogelijk te formaliseren kan gebruik gemaakt worden van een afstandsverklaring. Een afstandsverklaring behelst de verklaring van de aannemer en aanbesteder over de wijze waarop zij in onderhandeling zullen treden over de voorwaarden van een eventueel te sluiten aannemingsovereenkomst. Daarnaast bevat de afstandsverklaring de voorwaarden waaronder partijen de onderhandelingen kunnen (mogen) beëindigen.

Recent bijgewerkt 11 november 2019
Actueel: 01 oktober 2018
5

Dit is een model-koop-aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen met toepassing van de Woningborg garantie- en waarborgregeling nieuwbouw waaraan het keurmerk van de Stichting GarantieWoning is verleend.

Recent bijgewerkt 11 november 2019
Actueel: 31 december 2017
5

Dit modelcontract gaat uit van de toepasselijkheid van de UAV 2012. De aannemingsovereenkomst bevat de afspraken van aannemer en opdrachtgever tijdens de bouw, na voorafgaande (meervoudige) aanbesteding.

Recent bijgewerkt 11 november 2019
Actueel: 31 december 2017
5

Deze koopovereenkomst bestaande eengezinswoning model mei 2017 is het meest gebruikte standaard koopakte model voor woningen in Nederland.

Recent bijgewerkt 11 november 2019
Actueel: 31 december 2017
5

De ‘koopovereenkomst appartement’ (NVM model 2017) is het meest gebruikte standaard koopaktemodel voor appartementen in Nederland.

Recent bijgewerkt 11 november 2019
Actueel: 31 december 2017
5

Een recht van voorkeur ofwel voorkeursrecht, is een door de wet of contract verleend vorderingsrecht. Het geeft de gerechtigde de bevoegdheid bij een voorgenomen verkoop of vervreemding van een zaak van de eigenaar te vorderen dat deze de zaak allereerst aan hem te koop aanbiedt.

Recent bijgewerkt 11 november 2019
Actueel: 31 december 2017
5

Het onderhavige modelcontract kan worden gebruikt voor verkooptransacties met betrekking tot woonruimten. Onder dat begrip zijn in het kader van dit model te verstaan alle gebouwde onroerende zaken, voor zover deze voor bewoning zijn bestemd met uitzondering van appartementsrechten.

Recent bijgewerkt 11 november 2019
Actueel: 31 december 2017
5

Volmacht is de bevoegdheid en dus geen verplichting, die een volmachtgever verleent aan een ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten.

Recent bijgewerkt 11 november 2019
Actueel: 31 december 2017
5

Een turnkey-koopovereenkomst, vaak afgekort als TKO, kan als uitgangspunt worden gebruikt bij de bouw van een volledig gebruiksgereed gebouw.

Recent bijgewerkt 11 november 2019
Actueel: 31 december 2017
5

Dit modelcontract is een variant van de planschadevergoedingsovereenkomst waarin wordt vastgelegd dat de toegekende planschadevergoedingen integraal aan de gemeente worden vergoed.

Recent bijgewerkt 11 november 2019
Actueel: 31 december 2017
5

Dit modelcontract is een variant van de planschadevergoedingsovereenkomst waarin de vergoeding direct wordt afgekocht. Hierbij wordt eenmalig een vast bedrag aan de gemeente betaald, als tegemoetkoming voor de gemeente ter zake van de planschadevergoedingen.

Recent bijgewerkt 11 november 2019
Actueel: 31 december 2017
5

Deze model-intentieovereenkomst kan gebruikt worden bij een samenwerking tussen een projectontwikkelaar en de overheid om een haalbaar project te kunnen realiseren. Vaak is de gemeente grondeigenaar, of loopt de grondrouting via de gemeente uit fiscale motieven. Ook omgekeerd geldt dat een gemeente een projectontwikkelaar nodig heeft om bepaalde doelen te verwezenlijken.

Recent bijgewerkt 11 november 2019
Actueel: 31 december 2017
5

Deze model-samenwerkingsovereenkomst is een van de vormen van samenwerking tussen een overheidsinstantie en een projectontwikkelaar, gericht op het ontwikkelen van een project. 

Recent bijgewerkt 11 november 2019
Actueel: 31 december 2017
5

Deze model-concessieovereenkomst is een van de vormen van overeenkomsten tussen een gemeente en een projectontwikkelaar die gericht zijn op het ontwikkelen van een project.

Recent bijgewerkt 11 november 2019
Actueel: 31 december 2017
5

Deze model-samenwerkingsovereenkomst kan gebruikt worden wanneer de samenwerkende partijen binnen een project een rechtspersoon oprichten of een personenvennootschap aangaan.

Recent bijgewerkt 11 november 2019
Actueel: 31 december 2017
5

Deze model-overeenkomst kan gebruikt worden wanneer samenwerkende partijen bij het realiseren van een bouwproject een commanditaire vennootschap aangaan, met als doel de financiële risico's te spreiden.

Recent bijgewerkt 11 november 2019
Actueel: 31 december 2017
5

Dit modelcontract kan gebruikt worden wanneer de samenwerkende partijen bij het realiseren van een bouwproject een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid oprichten.

Recent bijgewerkt 11 november 2019
Actueel: 31 december 2017
5

Deze overeenkomst van geldlening behoort bij de CV-BV-constructie zoals vervat in het model Samenwerkingsovereenkomst CV-BV.

Recent bijgewerkt 11 november 2019
Actueel: 31 december 2017
5

Dit modelcontract kan gebruikt worden wanneer twee partijen wensen samen te werken bij de ontwikkeling van een project.

Recent bijgewerkt 11 november 2019
Actueel: 31 december 2017
5

Deze model-vennootschapsovereenkomst kan gebruikt worden wanneer de samenwerkende partijen bij het realiseren van relatief eenvoudige bouwprojecten een personenvennootschap oprichten, met als doel de financiële risico's te spreiden.

Recent bijgewerkt 11 november 2019
Actueel: 31 december 2017
5

Bij deze model-exploitatieovereenkomst wordt onderscheid gemaakt tussen de overeenkomst die de gemeente sluit met een of meerdere particuliere grondeigenaren voordat er een exploitatieplan is en de overeenkomst die gesloten wordt nadat de gemeente het exploitatieplan heeft vastgesteld. In het eerste geval wordt gesproken over de anterieure exploitatieovereenkomst en in het tweede geval over een posterieure exploitatieovereenkomst.

Recent bijgewerkt 11 november 2019
Actueel: 31 december 2017
5

Een posterieure exploitatieovereenkomst is de overeenkomst die de gemeente sluit met een of meerdere particuliere grondeigenaren nadat de gemeente een exploitatieplan heeft vastgesteld. 

Recent bijgewerkt 30 juni 2020
Actueel: 31 december 2017
5

Deze modelhuurovereenkomst is bedoeld om te worden gebruikt voor de verhuur van een woonboot met een ligplaats. De wet bepaalt niet wat onder ‘woonboot’ en ‘ligplaats’ moet worden verstaan. Een woonboot en een ligplaats vallen in ieder geval letterlijk beschouwd niet onder de definitie van woonruimte ex artikel 7:233 BW (anders dan woonwagens en standplaatsen in de zin van de wet).

Recent bijgewerkt 11 november 2019
Actueel: 31 december 2017
5

Dit model is ontworpen voor het vastleggen van de overdracht van de rechten en verplichtingen van de ene huurder aan de andere huurder en vice versa in het kader van een woningruil.

Recent bijgewerkt 11 november 2019
Actueel: 31 december 2017
5

Deze model-huurovereenkomst naar aard van korte duur is primair bedoeld voor de tijdelijke verhuur van zelfstandige of onzelfstandige woonruimte. 

Recent bijgewerkt 11 november 2019
Actueel: 31 december 2017
5

Deze model-huurovereenkomst kan worden gebruikt in geval van huur en verhuur van woonruimte op basis van de Leegstandwet.

Recent bijgewerkt 11 november 2019
Actueel: 31 december 2017
5

Dit modelcontract betreft een bruikleenovereenkomst als bedoeld in artikel 7A:1777 e.v. BW. Een bruikleenovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij aan de andere partij een zaak in gebruik geeft, onder de voorwaarde dat degene die de zaak ontvangt, deze na daarvan gebruik te hebben gemaakt, of na een bepaalde tijd, terug zal geven.

Recent bijgewerkt 11 november 2019
Actueel: 31 december 2017
5

Dit modelcontract is geschikt voor hospitaverhuur. Met hospitaverhuur, geregeld in artikel 7:232 lid 3 BW, wordt bedoeld verhuur van een onzelfstandige woning, die deel uitmaakt van een woning waarin de verhuurder zelf zijn hoofdverblijf heeft.

Recent bijgewerkt 11 november 2019
Actueel: 31 december 2017
5

Deze model- huurbeëindigingsovereenkomst behelst de afspraken die doorgaans bij tussentijdse beëindiging van een huurovereenkomst worden gemaakt.

Recent bijgewerkt 11 november 2019
Actueel: 31 december 2017
5

De overeenkomst van onderaanneming is een aannemingsovereenkomst waarbij de onderaannemer zich jegens de hoofdaannemer verbindt om een deel van het door de hoofdaannemer aangenomen werk uit te voeren.

Recent bijgewerkt 11 november 2019
Actueel: 31 december 2017
5

Een Design & Constructovereenkomst (D&C) (ook wel: Design & Build) kan gebruikt worden wanneer zowel het ontwerp als de bouw van een werk door dezelfde partij wordt uitgevoerd.

Recent bijgewerkt 11 november 2019
Actueel: 31 december 2017
5

Dit model-koopcontract kan worden gebruikt in geval van koop en verkoop van bedrijfs-onroerendgoed door NVM makelaars.

Recent bijgewerkt 11 november 2019
Actueel: 31 december 2017
5

Een recht van koop of koopoptie is een contractueel of anderszins verleend recht dat aan de gerechtigde voor een bepaalde of onbepaalde tijd de bevoegdheid geeft om een zaak (of ander goed) te kopen, tegen een meestal vooraf vastgelegde prijs.

Recent bijgewerkt 11 november 2019
Actueel: 31 december 2017
5

Het onderhavige model kan worden gebruikt voor de verkoop van een woning op erfpacht. De bijzondere omstandigheden van het geval kunnen met zich meebrengen dat het onderhavige model moet worden aangepast. Het onderhavige model is bruikbaar voor standaardtransacties, dat wil zeggen transacties zonder bijzondere haken en ogen.

Voor de verkoop van woonruimte zonder erfpacht, gebruik het model voor de koopovereenkomst woning

Recent bijgewerkt 11 november 2019
Actueel: 31 december 2017
5

Het onderhavige model kan worden gebruikt voor verkooptransacties met betrekking tot bouwgrond, welke bestemd is bebouwd te worden met woonruimte.

Recent bijgewerkt 11 november 2019
Actueel: 31 december 2017
5

Het onderhavige modelcontract kan worden gebruikt voor verkooptransacties met betrekking tot bedrijfsruimten, van welke bedrijfsruimten een of meer woonruimten onderdeel is (winkel-woonruimte; een bedrijfsruimte met bedrijfswoning; praktijkwoning; etc.).

Recent bijgewerkt 11 november 2019
Actueel: 31 december 2017
5

Deze model-koopovereenkomst kan uit uitgangspunt gebruikt worden bij een economische eigendomsoverdracht.

Recent bijgewerkt 11 november 2019
Actueel: 31 december 2017
5

Dit model-koopcontract, ook wel veilingkoopovereenkomst woonruimte genoemd, kan als leidraad worden gebruikt bij de executieveiling van een woning.

Recent bijgewerkt 11 november 2019
Actueel: 31 december 2017
5

Om een onroerende zaak over te dragen van verkoper op koper is een akte van levering nodig, in dit modelcontract gaat het om de levering van bedrijfsruimte eigendom.

Recent bijgewerkt 11 november 2019
Actueel: 31 december 2017
5

Een akte van levering is nodig om een onroerende zaak, in dit modelcontract gaat het om een appartement, over te dragen van verkoper op koper.

Recent bijgewerkt 11 november 2019
Actueel: 31 december 2017
5

Deze modelovereenkomst kan gebruikt worden bij de oprichting van een belangenvereniging voor huiseigenaren.

Recent bijgewerkt 11 november 2019
Actueel: 31 december 2017
5

Een akte van levering is nodig om een onroerende zaak over te dragen van verkoper op koper, in dit modelcontract gaat het om een eengezinswoning. 

Recent bijgewerkt 11 november 2019
Actueel: 27 februari 2019
0

Deze model-huurovereenkomst - gebaseerd op het ROZ-model - is geschikt voor verschillende situaties met betrekking tot de huur van zelfstandige of onzelfstandige woonruimte. De mogelijke situaties worden uitgebreid beschreven onder extra informatie.

Er is nu ook een model-huurovereenkomst die niet is gebaseerd op het ROZ-model en nu beschikbaar is op Vastgoedcontracten.nl.