Advocaat/partner
Gustav Mahlerplein 2
1082 MA Amsterdam
Nederland
Gsm-nummer: +31 20 795 31 53

Beschikbare
Bestandsformaten

Beschikbare
Bestandsformaten

Contractbeschrijving

€ 150,00  excl. BTW

Dit modelcontract ziet op de verhuur van 290-ruimte en woonruimte samen in één contract wanneer de bedoeling is dat de huurder van de 290-bedrijfsruimte ook de bijbehorende woning bewoont. Denk bijvoorbeeld aan een woning bij een café/restaurant of een woning bij een dierenwinkel. 

Onder 290-bedrijfsruimte wordt verstaan:

  • een (gedeelte van een) gebouwde onroerende zaak, die krachtens overeenkomst van huur en verhuur, bestemd is voor de uitoefening van een kleinhandelsbedrijf, een restaurant- of cafébedrijf, een afhaal- of besteldienst of een ambachtsbedrijf, een en ander indien in de verhuurde ruimte een voor het publiek toegankelijk lokaal voor rechtstreekse levering van roerende zaken of voor dienstverlening aanwezig is;
  • een (gedeelte van een) gebouwde onroerende zaak die krachtens een huurovereenkomst bestemd is voor de uitoefening van een hotelbedrijf; en
  • een onroerende zaak die krachtens een huurovereenkomst bestemd is voor de uitoefening van een kampeerbedrijf.

Tot de 290-bedrijfsruimte worden ook gerekend de onroerende aanhorigheden, de bij een en ander behorende grond en de, mede gelet op de bestemming van de bedrijfsruimte, afhankelijke woning (artikel 7:290 lid 3 BW). Indien bij aanvang van de huur al duidelijk is dat geen sprake zal zijn van een afhankelijke woning in de zin van artikel 7:290 BW e.v., verdient het voor alle duidelijkheid aanbeveling om twee afzonderlijke huurovereenkomsten aan te gaan: één voor de woonruimte en één voor de 290-bedrijfsruimte.

Updates

Gemengde huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW met woonruimte
Geactualiseerd op: 1 juli 2018

Extra informatie

Om dit product te gebruiken dient als basis te worden gedownload Model Huurovereenkomst Winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) te Den Haag op 127 september 2012 vastgesteld  met bijbehorende ‘Algemene Bepalingen Winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW’’(www.roz.nl). 
 
Voornoemd model kan met behulp van dit product worden aangepast en aangevuld om het geschikt te maken voor de verhuur van winkelruimte en andere ruimte in de zin van artikel 7:290 BW met woonruimte (‘gemengde huurovereenkomst’). In de titel dient te worden vermeld dat het gaat om een (gemengde) huurovereenkomst voor bedrijfsruimte en woonruimte. 

Advocaat/partner
Gustav Mahlerplein 2
1082 MA Amsterdam
Nederland
Gsm-nummer: +31 20 795 31 53

Contactformulier

Wilt u een vraag stellen aan de redacteur? Neem dan contact op via het onderstaande contactformulier.