Advocaat/partner
Gustav Mahlerplein 2
1082 MA Amsterdam
Nederland
Gsm-nummer: +31 20 795 31 53

Beschikbare
Bestandsformaten

Beschikbare
Bestandsformaten

Contractbeschrijving

€ 150,00  excl. BTW

Dit model-eindinspectierapport kan worden gebruikt bij de eindinspectie van zowel verhuurde woonruimte als verhuurde 290-bedrijfsruimte of overige ruimte. Wel moet bij de verschillende ruimten soms rekening worden gehouden met verschillende (semi-)dwingendrechtelijke wetsbepalingen.

Het opstellen van een voorinspectierapport vormt de eerste stap in een zorgvuldige opleveringsprocedure. Daarna volgt het opstellen van het eindinspectierapport. Bij de voorinspectie wordt door de rapporteur/verhuurder vermeld wat de huurder nog dient te doen om het gehuurde naar behoren achter te laten. De te herstellen gebreken en de te verwijderen wijzigingen worden door de rapporteur/ verhuurder in het voorinspectierapport vastgelegd. Dit rapport moet zowel door de rapporteur/verhuurder als door de huurder worden ondertekend. Indien de huurder zich niet in de gehele inhoud van het rapport kan vinden (maar wel in de grote lijnen), verdient het uit praktisch oogpunt aanbeveling dit op het rapport aan te tekenen. Het rapport kan dan vervolgens door de huurder worden ondertekend, met als gevolg dat in ieder geval vastligt op welke punten partijen het wél eens zijn (en welke actiepunten partijen ter zake zijn overeengekomen).

Ook van de eindinspectie wordt een rapport opgemaakt. Het gehuurde zal (in beginsel) ten tijde van de eindinspectie geheel ontruimd en schoon moeten zijn. Bij de eindinspectie moeten de sleutels van het gehuurde worden ingeleverd. Tijdens de eindinspectie moet worden gecontroleerd of alle werkzaamheden die in het voorinspectierapport zijn vermeld, zijn verricht. Is dat niet het geval, dan wordt dat in het eindinspectierapport opgenomen. Indien bij de eindinspectie blijkt dat (herstel)werkzaamheden die de huurder volgens het voorinspectierapport had moeten verrichten niet zijn uitgevoerd, dan zal in beginsel de verhuurder die werkzaamheden op kosten van de huurder kunnen laten uitvoeren (dit is in het als nr. 33 opgenomen model-voorinspectierapport reeds bepaald). Ook andere gebreken of veranderingen die aan het licht komen, die voor rekening van de huurder ongedaan gemaakt hadden moeten worden maar die de rapporteur bij de voorinspectie niet heeft geconstateerd, worden opgenomen in het eindinspectierapport. Het hangt van de omstandigheden af of de huurder nog een (korte) tijd krijgt om die gebreken alsnog ongedaan te maken. Als het gehuurde opnieuw verhuurd is, kan de verhuurder de huurder na ingangsdatum van de nieuwe huurovereenkomst in principe geen gelegenheid meer geven om de werkzaamheden in het gehuurde uit te (laten) voeren. De verhuurder is alsdan genoodzaakt om de herstelkosten van de betreffende schade en de onderhoud- of herstelwerkzaamheden op de huurder te verhalen.

Extra informatie

In het eindinspectierapport dient duidelijk aangegeven te worden door wie en voor wiens rekening de noodzakelijke herstelwerkzaamheden verricht zullen worden (zie de toelichting onder 4 in het modelrapport). In geval van pas bij de eindinspectie geconstateerde gebreken is van belang of de verhuurder die gebreken wel had kúnnen zien ten tijde van de voorinspectie. Is dat het geval, dan zal de rechter minder snel geneigd zijn de herstelkosten alsnog (volledig) bij de huurder in rekening te brengen (zie bijvoorbeeld Rechtbank Zwolle-Lelystad, sector kanton, locatie Zwolle 4 december 2012, LJN BY7112 en Ktr. Limburg 28 september 2016, WR 2017, 60). In beginsel moet een huurder er namelijk van uit kunnen gaan dat hij met het herstel van de in het voorinspectierapport genoemde gebreken aan zijn opleveringsverplichting heeft voldaan. Dit kan anders zijn als de gebreken niet te zien waren bij de voorinspectie, bijvoorbeeld omdat deze zich achter meubilair bevonden, of als de huurder had moeten begrijpen dat hij het gehuurde niet op deze wijze kon achterlaten.

Uit de jurisprudentie volgt dat de verhuurder bij het einde van de huurovereenkomst een behoorlijke opleveringsprocedure in acht moet nemen om eventuele herstelkosten op de huurder te kunnen verhalen. Deze eis vloeit voort uit de redelijkheid en billijkheid die partijen bij de uitvoering van een overeenkomst jegens elkaar in acht moeten nemen. Veelal is een dergelijke verplichting ook in de huurovereenkomst opgenomen, zodat de verhuurder alleen al op grond daarvan gehouden is een zorgvuldige procedure te voeren. Doet de verhuurder dat niet, dan loopt hij het risico dat herstelkostenclaims (gedeeltelijk) worden afgewezen, zie bijvoorbeeld Ktr. Zutphen 9 maart 1999, WR 1999, 49; Ktr. Apeldoorn 31 maart 1999, WR 2000, 6, Ktr. Rotterdam 1 oktober 1999, WR 2000, 43, Hof Den Haag 6 oktober 2011, LJN BT6832, Ktr. Utrecht 20 juli 2011, WR 2011, 119 en Ktr. Overijssel 28 maart 2017, 5511866 CV 16-8266.

Advocaat/partner
Gustav Mahlerplein 2
1082 MA Amsterdam
Nederland
Gsm-nummer: +31 20 795 31 53

Contactformulier

Wilt u een vraag stellen aan de redacteur? Neem dan contact op via het onderstaande contactformulier.