Advocaat
Steijnlaan 1
3743 CH Baarn
Nederland
Telefoonnummer: +31 6 53 623 821

Beschikbare
Bestandsformaten

Beschikbare
Bestandsformaten

Contractbeschrijving

€ 150,00  excl. BTW

Deze model-concessieovereenkomst is een van de vormen van overeenkomsten tussen een gemeente en een projectontwikkelaar die gericht zijn op het ontwikkelen van een project.

De benaming ‘concessieovereenkomst’ is misschien misleidend. Een ander zou hier mogelijk eerder de naam ‘samenwerkingsovereenkomst’ hebben gegeven, of ‘ontwikkelingsovereenkomst’. De naam die men aan een overeenkomst geeft is echter niet bepalend; het gaat om de materiële inhoud. De ontwikkelaar wil een project realiseren op een bepaald gebied. De gemeente heeft een (overgroot) deel van de benodigde gronden; wellicht moeten er nog gronden worden verworven; misschien heeft de ontwikkelaar zelf al een positie. Uiteindelijk krijgt de ontwikkelaar de beschikking over de gronden. De gemeente is bereid deze ontwikkelaar in de gelegenheid te stellen dit project te verwezenlijken. De gemeente zal de benodigde gronden ter beschikking stellen (verkopen). De gemeente geeft wel eisen aan de inrichting van het projectgebied, bijvoorbeeld door het opstellen van een programma van eisen, maar dit kan uiteraard ook een andere naam hebben.

Deze opzet lijkt overigens op de klassieke situatie waarbij een exploitatieovereenkomst wordt gesloten, maar verschilt daarvan. In het klassieke model (zie het model voor de exploitatieovereenkomst) wordt het openbaar gebied door de gemeente ingericht, waarvoor de ontwikkelaar een bijdrage betaalt. Bij het concessiemodel geschiedt de inrichting van het openbaar gebied van de locatie door de ontwikkelaar, binnen door de gemeente te stellen eisen, kwalitatieve randvoorwaarden. Het is duidelijk dat ook hier mengvormen mogelijk zijn, zoals in dit model. Daarnaast zal de gemeente voor zover nodig het planologisch kader scheppen. We zien hier de twee aspecten van de gemeente: enerzijds als overheidsinstantie en anderzijds als een gewone civiele partij die grond verkoopt. De ontwikkelaar koopt de gronden en spreekt af het project te zullen ontwikkelen.

Extra informatie

We zien aldus een gemengde overeenkomst, met elementen van koop en verkoop, maar aangevuld met bijkomende rechten en verplichtingen over en weer. In wezen geeft deze overeenkomst een eenvoudige vorm van een publiek-private-samenwerking (PPS) weer. Zou er alleen een overeenkomst van koop en verkoop worden gesloten, dan is er nog geen sprake van een PPS. De bijkomende elementen maken het een PPS: de gemeente spreekt af in de hoedanigheid van publieke partij het nodige te doen, terwijl de private partij (de ontwikkelaar), naast afnemen en de koopprijs betalen, zich verplicht tot het ontwikkelen van de locatie, binnen de daarvoor afgesproken grenzen.

Verder kunnen partijen zorgen voor optimalisatie in fiscale zin. Daartoe spreken partijen vaak af dat de gemeente de grond ‘bouwrijp’ zal leveren. Hiermee valt de levering in de BTW-sfeer. Verwerving van overige gronden die nog niet zijn verworven, gebeurt niet door de ontwikkelaar, die immers dan overdrachtsbelasting zou moeten betalen, maar door de gemeente, waarna deze de grond bouwrijp maakt en pas daarna levert. Dit betekent overigens niet dat de gemeente ook de kosten daarvan behoeft te dragen.

Zoals eigenlijk voor elke overeenkomst geldt, is ook het tot stand brengen van een concessieovereenkomst maatwerk. Dit model bevat een aantal voorbeeldbepalingen die passen in een min of meer algemene situatie. Afhankelijk van het project zullen deze moeten worden ingevuld en aangevuld. De in dit model opgenomen onderwerpen zullen meestal wel in een of andere vorm aan de orde kunnen of moeten komen, al kan de uitwerking daarvan tot een andere overeenkomst leiden, met afwijkende risicoverdelingen.

Advocaat
Steijnlaan 1
3743 CH Baarn
Nederland
Telefoonnummer: +31 6 53 623 821

Contactformulier

Wilt u een vraag stellen aan de redacteur? Neem dan contact op via het onderstaande contactformulier.