Advocaat/partner
Gustav Mahlerplein 2
1082 MA Amsterdam
Nederland
Gsm-nummer: +31 20 795 31 53

Beschikbare
Bestandsformaten

Beschikbare
Bestandsformaten

Contractbeschrijving

€ 150,00  excl. BTW

Door middel van een concerngarantie stelt een aan de huurder gerelateerde rechtspersoon (meestal de moedermaatschappij) zich garant voor bepaalde (of alle) met de huurovereenkomst samenhangende (financiële) verplichtingen.

Uiteraard is het ook mogelijk dat een niet aan de huurder gerelateerde (rechts)persoon zich garant stelt. In dat geval wijzigt de naam van ‘concerngarantie’ in ‘garantie’. Deze vorm van zekerheid kan in plaats van een bankgarantie worden gesteld. Een concerngarantie kan echter ook naast een bankgarantie worden verstrekt, als extra zekerheid voor de verhuurder. Voor de huurder heeft een concerngarantie ten opzichte van een bankgarantie als voordeel dat hij zich de kosten van een bankgarantie bespaart en/of geen (extra) beroep op kredietruimte bij zijn bank hoeft te doen. Een concerngarantie betreft vaak een hoger bedrag dan een bankgarantie en bevat soms zelfs helemaal geen maximum, hetgeen uiteraard een voordeel voor de verhuurder is. Daarnaast is het bij een concerngarantie waarschijnlijk (gelet op de gelieerdheid) eerder mogelijk te bedingen dat door de garant geen regres zal worden genomen op de huurder dan bij een bankgarantie, hetgeen een voordeel kan zijn voor de verhuurder aangezien dit er mogelijk toe leidt dat wel verhaal bestaat voor schade die de verhuurder in geval van (onder meer) faillissement van de huurder lijdt in die vorm van gederfde huurinkomsten na de (in beginsel) geldende termijn van drie maanden voor de rechtmatige opzegging van de huur door de curator ingevolge artikel 39 Fw, hoewel dit geenszins zeker is. Daar staat tegenover dat het risico dat een bank failliet gaat, doorgaans kleiner is dan de kans dat een ‘gewone’ rechtspersoon failliet gaat. Of de verhuurder de concerngarantie als enige zekerheid aanvaardbaar acht, zal vanzelfsprekend afhangen van de gegoedheid van de zich garantstellende rechtspersoon en is daarmee vooral een commerciële afweging.

Advocaat/partner
Gustav Mahlerplein 2
1082 MA Amsterdam
Nederland
Gsm-nummer: +31 20 795 31 53

Contactformulier

Wilt u een vraag stellen aan de redacteur? Neem dan contact op via het onderstaande contactformulier.