Advocaat/Partner
Amstelveenseweg 500
1081 KL Amsterdam
Nederland
Gsm-nummer: +31 20 5736 768

Beschikbare
Bestandsformaten

Beschikbare
Bestandsformaten

Contractbeschrijving

€ 39,00  excl. BTW

Een coördinatieovereenkomst is een meerpartijen overeenkomst die de samenwerking regelt tussen de bij de realisatie van een werk betrokken partijen. In de coördinatieovereenkomst verplichten de bij het werk betrokken opdrachtnemers zich niet alleen jegens de opdrachtgever maar ook jegens elkaar om zich in te spannen het (gehele) werk binnen de overeengekomen termijn te realiseren.

De behoefte aan coördinatie van door diverse partijen te verrichten werkzaamheden doet zich bij aanneming van werk voornamelijk voor in de drie volgende gevallen: a) in de verhouding hoofdaannemer - onderaannemer, b) tussen aannemers die allen rechtstreeks van de opdrachtgever opdracht hebben gekregen en die allen werken aan de realisatie van hetzelfde werk (nevenaannemers), c) tussen aannemers van verschillende werken die op enigerlei wijze met elkaar in verbinding staan.

Bepalingen omtrent de coördinatie van de werkzaamheden van de onderaannemer met de werkzaamheden van de hoofdaannemer worden veelal opgenomen in de onderaannemingsovereenkomst. De coördinatie in de gevallen zoals omschreven onder b) en c) wordt veelal in een aparte overeenkomst geregeld, de zogenaamde coördinatieovereenkomst. Dit model is gemaakt voor de situatie als beschreven onder b), zogenaamde nevenaanneming, en gaat uit van de veronderstelling dat op de overeenkomsten tussen elke afzonderlijke aannemer en de opdrachtgever de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV 2012) van toepassing zijn verklaard. Wordt geen regeling getroffen tussen partijen over de coördinatie, dan is in de UAV 2012 bepaald dat de coördinatie van “in elkander grijpende werken” van de diverse bij het werk betrokken partijen wordt verzorgd door de directie. De coördinatie kan zowel zien op de aansluiting van de door de diverse aannemers te verrichten werkzaamheden in tijd, als op de fysieke aansluiting van deze werkzaamheden op elkaar of de coördinatie van het gebruik door de afzonderlijke aannemers van hulpmiddelen zoals hijskranen en loodsen. In dit model is alleen de coördinatie van de werkzaamheden van de afzonderlijke aannemers in tijd geregeld.

Voornaamste taak van de overeenkomst is het op elkaar afstemmen van de door de bij het werk betrokken partijen te verrichten werkzaamheden teneinde de voortgang van het werk te waarborgen zodat tijdig kan worden opgeleverd. Uitgangspunt daarbij is het naar de aard van het werk afgestemde algemene tijdschema welke de aannemer op basis van § 26 UAV 2012 dient op te stellen.  Van de aannemer kan ook worden verlangd dat hij , in plaats van of naast  het algemene tijdschema een gedetailleerd werkplan aan de directie overlegt. Zie § 26 lid 6 UAV 2012.  In het algemeen tijdschema wordt vastgelegd welke partij op welk moment, op welke wijze, in welke volgorde, met welk materieel en met welke hulpmiddelen zijn werkzaamheden dient te verrichten. Indien blijkt dat een partij zich niet aan dit tijdschema houdt, dan dienen alle partijen in gezamenlijk overleg te zoeken naar een oplossing die waarborgt dat het werk binnen de door de opdrachtgever gestelde termijn gereed komt.

Advocaat/Partner
Amstelveenseweg 500
1081 KL Amsterdam
Nederland
Gsm-nummer: +31 20 5736 768

Contactformulier

Wilt u een vraag stellen aan de redacteur? Neem dan contact op via het onderstaande contactformulier.