Advocaat
Steijnlaan 1
3743 CH Baarn
Nederland
Telefoonnummer: +31 6 53 623 821

Beschikbare
Bestandsformaten

Beschikbare
Bestandsformaten

Contractbeschrijving

€ 49,00  excl. BTW

Het gaat in deze modelbrief om de zogenoemde klachtplicht. Wie een vordering heeft op een ander (de schuldeiser) wegens – kort gezegd – wanprestatie van die ander, die moet tijdig klagen, protesteren. Protesteert men niet tijdig, dan verliest men zijn recht om ooit nog een beroep op die wanprestatie te doen.

We vinden de klachtplicht op twee plaatsen in de wet. In het algemene deel van het verbintenissenrecht in artikel 6:89 BW en in artikel 7:23 BW specifiek voor koopovereenkomsten. Deze bepalingen luiden:
Artikel 6:89 BW: De schuldeiser kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, bij de schuldenaar terzake heeft geprotesteerd. Artikel 7:23 BW: De koper kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij de verkoper daarvan niet binnen bekwame tijd nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven. Blijkt echter aan de zaak een eigenschap te ontbreken die deze volgens de verkoper bezat, of heeft de afwijking betrekking op feiten die hij kende of behoorde te kennen doch die hij niet heeft meegedeeld, dan moet de kennisgeving binnen bekwame tijd na de ontdekking geschieden. Bij een consumentenkoop moet de kennisgeving binnen bekwame tijd na de ontdekking geschieden, waarbij een kennisgeving binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking tijdig is.

Extra informatie

Zie voor verdere achtergrond bijvoorbeeld de volgende publicaties:

– Prof. mr. R.P.J.L. Tjittes en J. Kampman LL.B., ‘De klachtplicht onttroond – enige beschouwingen naar aanleiding van HR 8 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY4600 (Van de Steeg / Rabobank)’, Contracteren, 2013-3, p. 86-98;
– Prof. mr. J.L. Smeehuijzen, ‘Hoe het verjaringsrecht door de klachtplicht wordt opgegeten – en waarom dat erg is’, WPNR, WPNR 2013(6988), p. 741-751;
– Mr. D.F. Spoormans en mr. V.M. Neering, De klachtplicht praktisch belicht na de 8 februari-arresten (deel 1 en deel 2), Overeenkomst in de Rechtspraktijk, nummer 6, september 2013, p. 24 – 27 en nummer 7, oktober 2013, p. 23 – 28.
De geciteerde bepalingen staan al langer in de wet, maar winnen gaandeweg aan toepassingskracht, zoals blijkt uit een groeiende stroom jurisprudentie. Zie bijvoorbeeld Hoge Raad 12 december 2014, RvdW 2015/66 (Far Trading / Edco Eindhoven) en Hoge Raad 23 november 2007, NJ 2008/552 (Ploum / Smeets I). Onmiddellijk moet erop worden gewezen dat het niet tijdig klagen of protesteren, fataal is. Het effect is zelfs sterker dan de gevolgen van verjaring, want na verjaring kan men dan wel niet meer een vordering instellen, maar men houdt nog wel de mogelijk van verweer en verrekening. Zelfs die mogelijkheden raakt men kwijt als men niet tijdig klaagt.
De klachtplicht dient ter bescherming van degene die de beweerd slechte prestatie heeft geleverd, dus de schuldenaar. Deze notie biedt een aanknopingspunt om te bepalen wat ‘tijdig’ is in de context van de klachtplicht. Als iemand zieke kuikentjes heeft ontvangen die zijn besmet met vogelpest, dan is de klachtplicht kort, veel korter dan de twee maanden die wel als vuistregel wordt aangehouden, en welke termijn bij consumentenkoop geldt volgens de hierboven geciteerde wetstekst. Maar dit dient slechts ter illustratie van hoe het begrip ‘tijdig’ afhangt van de omstandigheden. Want dit model gaat over vastgoed, en wriemelende kuikentjes kunnen bij uitstek niet als vastgoed worden beschouwd.

Advocaat
Steijnlaan 1
3743 CH Baarn
Nederland
Telefoonnummer: +31 6 53 623 821

Contactformulier

Wilt u een vraag stellen aan de redacteur? Neem dan contact op via het onderstaande contactformulier.