Advocaat/partner
Gustav Mahlerplein 2
1082 MA Amsterdam
Nederland
Gsm-nummer: +31 20 795 31 53

Beschikbare
Bestandsformaten

Beschikbare
Bestandsformaten

Contractbeschrijving

€ 49,00  excl. BTW

Deze voorbeeldbrief kan gebruikt worden voor het inroepen van een (abstracte) bankgarantie door de verhuurder van 290- of 230a bedrijfsruimte.

Er zijn twee soorten bedrijfsruimte. Allereerst is er bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 lid 2 BW (de zogenoemde 290-bedrijfsruimte). Daarbij gaat het om een gebouwde onroerende zaak of gedeelte daarvan, die krachtens de huurovereenkomst is bestemd voor de uitoefening van een kleinhandelsbedrijf (=winkelbedrijf), een restaurant- of cafébedrijf, een afhaal- of besteldienst of een ambachtsbedrijf, mits er in de bedrijfsruimte een voor het publiek toegankelijke ruimte aanwezig is voor de rechtstreekse levering van roerende zaken of voor dienstverlening. Ook een hotelbedrijf valt onder 290- bedrijfsruimte. Daarnaast is van 290-bedrijfsruimte sprake als de onroerende zaak krachtens de huurovereenkomst is bestemd voor de uitoefening van een kampeerbedrijf. De andere categorie bedrijfsruimte is de zogenoemde 230a-bedrijfsruimte. Dit is, kort gezegd, een restcategorie van gebouwde onroerende zaken waarin geen 290-bedrijfsruimte gevestigd is en ook geen woonruimte. Te denken valt aan kantoorruimte, praktijkruimte van een vrije beroepsbeoefenaar, fabriek, opslagruimte, groothandel of (apart verhuurde) garage voor de stalling van een auto, een en ander mits met een overeenkomstige bestemming bij de huurovereenkomst. Dit model is dus geschreven voor verhuurders van beide categorieën bedrijfsruimte, die ter nakoming van de (huurbetalings)verplichtingen van hun huurder een bankgarantie van een bank hebben verlangd en verkregen.

Een bankgarantie is een overeenkomst tussen de begunstigde (de verhuurder) en de bank, waarin de bank toezegt te zullen betalen in geval van een tekortschieten van de huurder. Het gaat dus om een persoonlijke zekerheid. De bankgarantie kent geen wettelijke basis, zodat de omvang van de verplichtingen van de bank helemaal afhankelijk is van de inhoud van de garantie. Vaak wordt bij verhuur van bedrijfsruimte de ROZ-model bankgarantie gehanteerd. Dit model gaat uit van een abstracte (bank)garantie. Dat houdt in dat de bank een eigen verplichting heeft jegens de verhuurder, om op eerste schriftelijke afroep van verhuurder (een deel van) het bedrag van de bankgarantie uit te betalen. Uitbetaling is dus niet afhankelijk van de onderliggende huurverhouding. Met deze modelbrief kan de verhuurder de bankgarantie inroepen en uitbetaling daarvan (of van een deel daarvan) claimen bij de bank.

Advocaat/partner
Gustav Mahlerplein 2
1082 MA Amsterdam
Nederland
Gsm-nummer: +31 20 795 31 53

Contactformulier

Wilt u een vraag stellen aan de redacteur? Neem dan contact op via het onderstaande contactformulier.