Advocaat/Partner
Amstelveenseweg 500
1081 KL Amsterdam
Nederland
Gsm-nummer: +31 20 5736 768

Beschikbare
Bestandsformaten

Beschikbare
Bestandsformaten

Contractbeschrijving

€ 150,00  excl. BTW

Dit modelcontract is bedoeld voor de verdeling van de aansprakelijkheid in geval van schade bij bouwwerkzaamheden.

Bij de uitvoering van bouwwerkzaamheden (en sloopwerkzaamheden, zie Sloopovereenkomst) is vrijwel altijd het risico aanwezig dat schade wordt toegebracht aan omliggende panden. Degene die een bouwwerk wenst te realiseren zal bij de uitvoering daarvan de nodige zorgvuldigheid in acht dienen te nemen. Daarbij dienen alle omstandigheden van het geval in aanmerking te worden genomen. Indien bij de uitvoering van bouwwerkzaamheden schade ontstaat, en de nodige zorgvuldigheid is niet in acht genomen, dan is de bouwende partij daarvoor op grond van onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW) aansprakelijk.

Het ligt voor de hand dat een eigenaar van een perceel die voornemens is daarop bouwwerkzaamheden te laten uitvoeren, daaraan voorafgaand een inventarisatie laat maken van de mogelijke risico’s. Aan de hand van de risico inventarisatie kunnen dan de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen worden getroffen. De zorgvuldigheid brengt met zich mee dat de bouwende partij de eigenaren van de omliggende percelen informeert over de voorgenomen bouwwerkzaamheden en met hen in overleg treedt. Daardoor kunnen mogelijke risico’s in kaart worden gebracht en kunnen partijen gezamenlijk bepalen welke maatregelen moeten worden genomen om schade te voorkomen. Het belang van dergelijk overleg wordt, in oudere maar ook in recentere jurisprudentie erkend (HR 9 maart 1973, NJ 1973, 464, expliciet voor de overheid: HR 21 april 2000, NJ 2000, 564).

Aan de vereiste mate van zorgvuldigheid van de bouwer worden in de praktijk strenge eisen gesteld. Bij de beoordeling van de aansprakelijkheid voor de opgetreden schade zijn onder meer de volgende omstandigheden van groot belang: a. de voorzienbaarheid van de schade; b. het uitbrengen van een waarschuwing; c. de staat van de gebouwen getroffen door de bouwwerkzaamheden; d. het treffen van voorzorgsmaatregelen en de kosten daarmee gemoeid; e. de mogelijkheid van een alternatieve werkwijze; f. het onderzoek dat voorafgaand aan bouwwerkzaamheden verricht dient te worden; g. hinder. Met name over de voorzienbaarheid van de schade wordt in de literatuur verschillend gedacht. Daarbij is het de vraag of de bouwer voor iedere kans op schade aansprakelijk is of dat daarvoor aan een aantal aanvullende voorwaarden dient te worden voldaan.

In de literatuur is wel betoogd dat de bouwer aansprakelijk is voor al die schades aan een buurperceel, die voorkomen hadden kunnen worden wanneer de eigenaar of gebruiker van het perceel behoorlijk op de hoogte was gesteld van de bouwplannen. Is er wel op een behoorlijke manier ingelicht, dan ligt het op de weg van de eigenaar/gebruiker van het perceel om de bouwer op de hoogte te brengen van de uitwendig niet kenbare zwakheden van het perceel, waarmee hij op de hoogte is of had behoren te zijn. Verzuimt de eigenaar/gebruiker de bouwer op de hoogte te brengen van deze zwakheden, dan heeft hij geen verhaal voor schade, die als gevolg van de betrokken zwakheden ontstaat. Aan de reactie van de eigenaar/gebruiker zullen in de regel geen zware eisen kunnen worden gesteld, omdat deze doorgaans niet deskundig zal zijn.

Advocaat/Partner
Amstelveenseweg 500
1081 KL Amsterdam
Nederland
Gsm-nummer: +31 20 5736 768

Contactformulier

Wilt u een vraag stellen aan de redacteur? Neem dan contact op via het onderstaande contactformulier.