Advocaat
Wittevrouwensingel 1
3581 GA Utrecht
Nederland
Telefoonnummer: 030 - 23 22 373

Beschikbare
Bestandsformaten

Beschikbare
Bestandsformaten

Contractbeschrijving

€ 150,00  excl. BTW

Om een onroerende zaak over te dragen van verkoper op koper is een akte van levering nodig, in dit modelcontract gaat het om de levering van bedrijfsruimte eigendom.

Voor het begrip levering van onroerende zaken zie art. 3:89 lid 1 BW: voor de levering van een onroerende zaak is naar Nederlands recht vereist een akte van levering gevolgd door de inschrijving van die akte in de openbare registers. Zolang de door de notaris verleden akte van levering niet is ingeschreven, is van levering geen sprake. Anders dan bijvoorbeeld het Franse recht kent het Nederlandse recht niet de regel dat tussen partijen de eigendom van een onroerende zaak overgaat door het verlijden van de akte van levering. In de opvatting van partijen vindt de levering echter plaats door ondertekening van de akte van levering. Op dat moment worden in beginsel de sleutels afgegeven en gaan de baten, lasten en risico's van het verkochte over op koper. Zoals gezegd is art. 3:89 BW geschreven voor de levering van onroerende zaken. Voor de omschrijving van het begrip onroerende zaken verwijs ik naar art. 3:3 BW. Volgens art. 3:98 BW is hetgeen voor de levering van een onroerende zaak is geschreven van overeenkomstige toepassing op de vestiging, de overdracht en afstand van een beperkt recht op een zodanig goed. Voor een omschrijving van het begrip beperkt recht zie art. 3:8 BW. De beperkte rechten op onroerende zaken zijn: vruchtgebruik, hypotheek (Boek 3), erfdienstbaarheden, erfpacht en opstal (Boek 5). Het komt er dus op neer dat voor de levering van die beperkte rechten hetzelfde geldt als voor de levering van een onroerende zaak is voorgeschreven. Een appartementsrecht is volgens art. 5:117 BW geen beperkt zakelijk recht maar een registergoed. Daarom geldt voor een levering van een appartementsrecht op grond van lid 4 van art. 3:89 BW ook het bepaalde in art. 3:89 lid 1 BW. (Zie ook de Akte van levering appartementsrecht met/ zonder erfpacht). 

Dit commentaar wordt geschreven op de modelakte van levering, zoals door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie aan haar notarisleden ter beschikking wordt gesteld met een enkele aanvulling van mijn hand.

Advocaat
Wittevrouwensingel 1
3581 GA Utrecht
Nederland
Telefoonnummer: 030 - 23 22 373

Contactformulier

Wilt u een vraag stellen aan de redacteur? Neem dan contact op via het onderstaande contactformulier.