Advocaat/Partner
Amstelveenseweg 500
1081 KL Amsterdam
Nederland
Gsm-nummer: +31 20 5736 768

Beschikbare
Bestandsformaten

Beschikbare
Bestandsformaten

Contractbeschrijving

€ 150,00  excl. BTW

In deze aannemingsovereenkomst is de UAV 2012 van toepassing, dit modelcontract bevat de afspraken van aannemer en opdrachtgever tijdens de bouw.

Voor een goed begrip is het van belang om de geschiedenis van de UAV te kennen. Als een van de instrumenten om in de bouwwereld de verhouding Opdrachtgever/Aannemer te regelen kwamen in 1968 de “uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken” tot stand. De meesten die werkzaam zijn in de bouw kennen deze voorwaarden onder de afkorting UAV. Na ruim 20 jaar heeft een herziening plaatsgevonden en sindsdien werd gesproken over de UAV 1989. In de UAV 1989 zijn de sedert 1968 in rechtspraak en literatuur gevormde opvattingen verwerkt met het doel van de UAV een evenwichtig systeem te maken. Met een evenwichtig systeem is bedoeld een geheel van regels, waarmee een redelijk evenwicht wordt geschapen tussen de belangen, verantwoordelijkheden en risico’s van Opdrachtgever of Aannemer. Bij het tot stand komen van de UAV 1989 is een breed overleg in het leven geroepen. Talloze organisaties van zowel aannemerszijde als van Opdrachtgeverszijde, van de zijde van overheden, markpartijen en ook van consumenten, zijn bij de totstandkoming betrokken. Met de vaststelling van de UAV 2012 is een actualisering van de UAV 1989 doorgevoerd. De aanleiding van deze actualisering is gelegen in wijzigen in relevante wet- en regelgeving en ontwikkelingen in de jurisprudentie sinds 1989 en de invoering van de euro. Ook is rekening gehouden met de relevante wet- en regelgeving op basis van het nieuw Burgerlijk Wetboek dat in 1992 is ingevoerd en de titel “aanneming van werk” die daarin in 2003 is opgenomen. Aanpassing was tevens nodig vanwege de Wet Milieubeheer op het gebied van het zich ontdoen van afvalstoffen. Daarnaast is de UAV TI 1992 (die betrekking heeft op Technische Installaties) geïntegreerd in de UAV 2012 en is aandacht besteed aan de eenduidigheid van begrip en definities.

Tijdens de bouw van kleinere werken wordt door aannemer en opdrachtgever de Aannemingsovereenkomst op basis van artikel 7:750 e.v. BW als uitgangspunt gebruikt.

Advocaat/Partner
Amstelveenseweg 500
1081 KL Amsterdam
Nederland
Gsm-nummer: +31 20 5736 768

Contactformulier

Wilt u een vraag stellen aan de redacteur? Neem dan contact op via het onderstaande contactformulier.