Advocaat/Partner
Amstelveenseweg 500
1081 KL Amsterdam
Nederland
Gsm-nummer: +31 20 5736 768

Beschikbare
Bestandsformaten

Beschikbare
Bestandsformaten

Contractbeschrijving

€ 150,00  excl. BTW

Deze model-aannemingsovereenkomst op basis van artikel 7:750 e.v. BW wordt door aannemer en opdrachtgever als uitgangspunt gebruikt tijdens de bouw van kleinere werken.

De regeling van de aannemingsovereenkomst in artikel 7:750 e.v. BW vormt een aanvulling op, en een nadere precisering van, de algemene regels met betrekking tot het contractenrecht. De regelingen elders in het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot bijvoorbeeld de mogelijkheid van wijziging of gehele of gedeeltelijke ontbinding door de rechter van de overeenkomst op grond van onvoorziene omstandigheden, de mogelijkheid van ontbinding van wederkerige overeenkomsten zonder rechtelijke tussenkomst, overmacht, de mogelijkheid van prijsvermindering en restitutie etc. blijven dus geheel intact. Ook toepassing van de UAV 1989/2012 is door de invoering van de regels voor het aannemen van werk in het Burgerlijk Wetboek niet nutteloos geworden. Maar de UAV wordt lang niet op iedere overeenkomst tot aanneming van werk van toepassing verklaard, in welk geval teruggevallen kan worden op de wettelijke bepalingen van artikel 7:750 e.v. BW. Evenwel kan er vanuit worden gegaan dat de aannemingsovereenkomst gebaseerd op het BW in praktijk slechts gebruikt zal worden voor kleine werken.

Bij grotere werken, zeker indien er sprake is van een directievoering namens de opdrachtgever, zal gebruik gemaakt worden van de UAV 1989/2012. Bekijk daarvoor het modelcontract Aannemingsovereenkomst op basis van de UAV 2012.

Uitgangspunt bij het opstellen van deze modelovereenkomst is dat de opdrachtgever een professionele partij is en daarmee dus geen natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (een consument) dient acht geslagen te worden op dwingend wettelijke consumenten beschermende regels die staan opgenomen in artikel 7:765 – 7:769 BW. De onderhavige modelovereenkomst kan niet ongewijzigd worden toegepast bij een overeenkomst tussen een consument en een aannemer.

Advocaat/Partner
Amstelveenseweg 500
1081 KL Amsterdam
Nederland
Gsm-nummer: +31 20 5736 768

Contactformulier

Wilt u een vraag stellen aan de redacteur? Neem dan contact op via het onderstaande contactformulier.